2020 Iowa Code 357C.1A – Petition for public hearing

2009 Iowa Code 357C.1A – Petition for public hearing

2014 Iowa Code 357C.1A – Petition for public hearing.

2016 Iowa Code 357C.1A – Petition for public hearing

2018 Iowa Code 357C.1A – Petition for public hearing