2020 Washington Code 70.58.210 – Birth certificate upon adoption

2009 Washington Code 70.58.210 – Birth certificate upon adoption

2013 Washington Code 70.58.210 – Birth certificate upon adoption

2014 Washington Code 70.58.210 – Birth certificate upon adoption

2015 Washington Code 70.58.210 – Birth certificate upon adoption

2016 Washington Code 70.58.210 – Birth certificate upon adoption

2018 Washington Code 70.58.210 – Birth certificate upon adoption

2019 Washington Code 70.58.210