2022 Minnesota Statutes > Chapter 501A – Statutory Rule Against Perpetuities

2014 Minnesota Statutes > Chapter 501A – Statutory Rule Against Perpetuities

2013 Minnesota Statutes > Chapter 501A – Statutory Rule Against Perpetuities

2010 Minnesota Statutes Chapter 501A – Statutory Rule Against Perpetuities

2015 Minnesota Statutes > Chapter 501A – Statutory Rule Against Perpetuities

2016 Minnesota Statutes > Chapter 501A – Statutory Rule Against Perpetuities

2017 Minnesota Statutes > Chapter 501A – Statutory Rule Against Perpetuities

2019 Minnesota Statutes > Chapter 501A – Statutory Rule Against Perpetuities

2020 Minnesota Statutes > Chapter 501A – Statutory Rule Against Perpetuities

2021 Minnesota Statutes > Chapter 501A – Statutory Rule Against Perpetuities