2021 Texas Estates Code 22.010 – Distributee

2014 Texas Estates Code 22.010 – Distributee

2011 Texas Estates Code 22.010 – Distributee

2016 Texas Estates Code 22.010 – Distributee

2018 Texas Estates Code 22.010 – Distributee

2019 Texas Estates Code 22.010 – Distributee